მთავარი
სერვისი

სერვისი

სერვისი
კონსულტაცია
პროგრამირება
GIS - პროექტის დანერგვა
3D მოდელირება
არქიტექტურა და დიზაინი
კადასტრი და უძრავი ქონება
ურბანული განვითარება
კარტოგრაფირება
სწავლება
შესავალი კურსი - ArcGIS I
შესავალი კურსი - ArcGIS II
სასწავლო კურსი - ArcInfo 9.x
სასწავლო კურსი - ArcGIS Spatial Analyst
სასწავლო კურსი - ArcGIS 3D Analyst
ფოტოგრამეტრია და დისტანციური ზონდირება
პროგრამული უზრუნველყოფის დისტრიბუცია
საველე ტოპო–გეოდეზიური აზომვები