მთავარი
სერვისისასწავლო კურსი - ArcGIS Spatial Analyst
სასწავლო კურსი - ArcGIS Spatial Analyst

ზოგადი მიმოხილვა

კურსი განიხილავს ArcGIS Spatial Analyst-ის რასტრულ და ვექტორულ მონაცემებთან ინტეგრირებულ გარემოში მუშაობის პრინციპს. კურსი მოიცავს რასტრთან მუშაობის ძირითად მეთოდებს, ასევე ArcGIS–ის სივრცითი მოდელების შექმნას, გამოყენებას და რედაქტირებას Spatial Analyst-ის ინსტრუმენტების საშუალებით.

 

მიზნები

 რასტრულ მონაცემთა მოდელების გარჩევა

 ArcGIS Spatial Analyst-ის ინტერფეისის შესწავლა

 მონაცემების რასტრულ ფორმატში გადაყვანა და რასტრული მონაცემთა ბაზის ფორმირება

 Map Algebra-ს მრავალი ფუნქციის შესწავლა

 ArcGIS Spatial Analyst-ის გამოყენება მანძილების მოდელირებისავთის

 ზედაპირის ინტერპოლაცია

 ჰიდროლოგის ფუნქციების გამოყენება

 მოდელირების ძირითადი მეთოდების გამოყენება

 მოდელების შექმნა და გამოყენება

 

უკან დაბრუნება