მთავარი
საიტის რუკა
საიტის რუკა
მთავარი
სიახლეები
კომპანია
კომპანიის ისტორია
სამუშაო სფერო
პერსონალი
პარტნიორები
პროდუქტები
ტოპოგრაფიული რუკები
მონაცემთა ბაზები
თემატური რუკები
აერო გადაღება და ორთოფოტოები
ვექტორული ტოპოგრაფიული მონაცემთა ბაზები
სატელიტური სურათები
პროექტები
მიმდინარე
დასრულებული
არქივი
პროგრამები
ESRI
ERDAS
სერვისი
პროგრამირება
GIS - პროექტის დანერგვა
3D მოდელირება
არქიტექტურა და დიზაინი
კადასტრი და უძრავი ქონება
ურბანული განვითარება
კარტოგრაფირება
სწავლება
კონსულტაცია
ფოტოგრამეტრია და დისტანციური ზონდირება
პროგრამული უზრუნველყოფის დისტრიბუცია
საველე ტოპო–გეოდეზიური აზომვები
კონტაქტი