მთავარი
სერვისიშესავალი კურსი - ArcGIS I
შესავალი კურსი - ArcGIS I

ზოგადი მიმოხილვა

ამ კურსის განმავლობაში სტუდენტები ArcGIS-ის ძირითად პრინციპებს ეცნობიან, რაც მომავალში ArcView-ს, ArcEditor-ისა და ArcInfo-ს წარმატებულ მომხმარებლებად ჩამოყალიბებას უზრუნველყოფს. ასევე ნახავენ ArcMap-ის, ArcCatalog-ისა და ArcToolbox™-ის ერთდროული მუშაობის შედეგებსა და უპირატესობებს.  

 

მიზნები

 ობიექტებისა და მათი ატრიბუტული ინფორმაციის გამოსახვა

 გეორეფერენსირებულ სივრცით მონაცემებთან მუშაობა

 ლოგიკური გამოსახულებების საშუალებით ობიექტების მოთხოვნა 

 სივრცითი ურთიერთდამოკიდებულებების გამოყენებით ობიექტების მოძებნა

 სივრცითი და ხარისხობრივი მონაცემების რედაქტირება

 ცხრილების ურთიერთკავშირი და მიბმა

 რუკების, მოხსენებების და სქემების შედგენა

 

უკან დაბრუნება