მთავარი
სერვისიკადასტრი და უძრავი ქონება
კადასტრი და უძრავი ქონება

ჩვენ გთავაზობთ:

 უძრავი ქონების საველე საკადასტრო აზომვა და ნახაზების მომზადება
 შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვა და ნახაზების მომზადება
 ნაკვეთებისა და შენობების ღერძების დაკვალვა
 ფასადების აგეგმვა
 წითელი ხაზების ნახაზების მომზადება თბილისის არქიტექტურის სამსახურში წარსადგენად
 საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში სარეგისტრაციო მომსახურების წარმოება