მთავარი
კომპანიაპერსონალი
პერსონალი

"გეოგრაფიკის" მაღალკვალიფიცირებული პერსონალი ახორცილებს სხვადასხვა სახის პროექტებს მონაცემთა მოპოვების, დამუშავებისა და მიწოდების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით: ფოტოგრამეტრია, დისტანციური ზონდირება, GPS-ტექნოლოგიები, ინტეგრირებული გეომონაცემთა ბაზები, თემატური და WEB რუკების შექმნა და სხვა.

ძირითადი პერსონალი
მმართავი პერსონალი: დაკავშირებული ტექნიკური პერსონალი:
ჯგუფს წევრები
დირექტორი ბუღალეტრი
ოფისის მენეჯერი
მარკეტინგის მენეჯერი მარკეტინგის მენეჯერის თანაშემწე
პროექტის მენეჯეტი პროექტების მენეჯერის თანაშემწე
ხარისხის კონტროლის მენეჯერი ხარისხის კონტროლის სპეციალისტი
ტექნოლოგიების განვითარების მენეჯერი ტექნოლოგიური განვითარების მენეჯერის თანაშემწე
ფოტოგრამეტრიისა და დზ მენეჯერი ფოტოგრამეტრიისა და დზ ოპერატორები
მთავარი GIS ინჟინერი GIS ოპერატორები
მთავარი კარტოგრაფი  კარტოგრაფები
მთავარი პროგრამისტი  პროგრამისტები
ტრეინინგის და კონსულტაციის მენეჯერი მენეჯერები (გეოგრაფები, გეომეცნიერები) ArcGIS–ის მასწავლებლები
მენეჯერები (გეოგრაფები, გეომეცნიერები) მენეჯერის თანაშემწე
3D მოდელირების მენეჯერი  3D მოდელირების სპეცილაისტები

დაქირავებული სპეციალისტები

მენეჯერები  დაკავშირებული ტექნიკური პერსონალი
მთავარი არქიტექტორი არქიტექტორები
მეტყევე  ტყის ინვენტარიზატორები
მთავარ გეოდეზისტი  გეოდეზისტები
მთავარი საველე მკვლევარი  საველე მკვლევარები
ინფრასტრუქტურის ინჟინერი   ინჟინრები
კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტები  ხელოვნებათმცოდნე კრიტიკოსები
მთავარი გეოლოგი  გეოლოგები
ნიადაგის მთავარი სპეციალისტი  ნიადაგის სპეციალისტები
მთავარი დიზაინერი  დიზაინერები