მთავარი
სერვისიშესავალი კურსი - ArcGIS II
შესავალი კურსი - ArcGIS II

ზოგადი მიმოხილვა

შესავალი კურსი ArcGIS II-ში ტარდება ArcGIS I-ი კურსის გავლის შემდეგ და მოიცავს მნიშვნელოვან კონცეფციებს და ფუნქციებს ArcGIS-ში წარმატებული მუშაობისათვის.მიზნები
 

 სივრცითი ანალიზი

 გეოგრაფიული მონაცემების მართვა

 გეოკოდირება

 ცხრილებიდან წერტილებისა და ხაზების გამოსახვა

 მონაცემთა ციფრული ავტომატიზაცია

 სხვა ფორმატის მონაცემთა გადმოყვანა

 სივრცითი და ატრიბუტული მონაცემების რედაქტირება

 მეტამონაცემების შექმნა და გამოყენება

 მაღალი ხარისხის რუკების და მოხსენებების შედგენა 

 

უკან დაბრუნება