მთავარი
სერვისისასწავლო კურსი - ArcInfo 9.x
სასწავლო კურსი - ArcInfo 9.x

ზოგადი მიმოხილვა

სასწავლო კურსი წარმოადგენს შესავალს ArcInfo 9.x-ის აპლიკაციებში – ArcMap, ArcCatalog, და ArcToolbox-სი, ESRI-ის პროგრამული პროდუქტების გამოცდილი მომხარებლებისათვის.

 

მიზნები

 რუკების შედგენა და რედაქტირება ArcMap-ში

 მონაცემების შესწავლა ArcCatalog-ში

 გეოპროცესირება ArcToolbox-ში

 მომხარებელზე ორიენტირებული ინსტრუმენტები

 მეტამონაცემებთან მუშაობა

 გეოპროცესირების სერვერის შექმნა

 მომხამრებელზე  ორიენტირებული ArcMap და ArcCatalog-ის ინტერფეისი

 მონაცემთა ბაზების ატრიბუტების შემოწმების წესების შექმნა და გამოყენება

 გეომონაცემთა ბაზების შექმნა და გამოყენება

 გრაფიკების და ანგარიშების შექმნა

 სახელწოდებების და ანოტაციების შექმნა

 

უკან დაბრუნება