მთავარი
სერვისისასწავლო კურსი - ArcGIS 3D Analyst
სასწავლო კურსი - ArcGIS 3D Analyst

ზოგადი მიმოხილვა

ArcGIS 3D Analyst-ი მომხმარებელს სთავაზობს სამგანზომილებიანი მოდელირებისა და ანალიზის ინსტრუმენტებს. შემოთავაზებული კურსის ფარგლებში სტუდენტები გაეცნობიან, რას წარმოადგენს ზედაპირის მოდელი და როგორ ხდება რასტრული და ვექტორული ზედაპირების შექმნა.

 

მიზნები

 სამგანზომილებიანი მონაცემთა ტიპების სტრუქტურა, როგორიცაა TIN, რასტრი და სამგანზომილებიანი ობიექტები

 ArcCatalog-ის გამოყენება სამგანზომილებიანი მონაცემების დათვალიერებასა და მართვისათვის

 მონაცემების დათვალიერება და ნავიგაცია სამგანზომილებიან პერსპექტივაში – ArcCatalog, ArcMap, ArcScene და ArcGlobe-ის გამოყენებით

 სამგანზომილებიანი ანალიზის ტექნიკის ათვისება, როგორიცაა ზედაპირის მოცულობის განსაზღვრა, წერტილებს შორის მხედველობის არის განსაზღვრა და ა.შ.

 ზედაპირის სამგანზომილებიანი მოდელების და სამგანზომილებიანი ობიექტების შექმნა

 

უკან დაბრუნება