მთავარი
კომპანიაპარტნიორები
პარტნიორები

გეოგრაფიკი არის GIS – პროგრამების დისტრიბუტორი და ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნორებთან თანამშრომლობით მომხმარებელს მომსახურების ფართე სპექტრით უზრუნველყოფს.


www.esri.com GIS და კარტოგრაფიული პროგრამები
ტექნოლოგიური გადაწყვეტა
WEB მომსახურება
Leica
www.leica-geosystems.com გეოსივრცითი სურათები
ERDAS Field Guide
ERDAS Imagine
პროგრამული უზრუნველყოფა
Data+
www.dataplus.ru GIS ტექნოლოგიები
ტექნიკური მხარდაჭერა
გამოფენები, კონფერენციები
უახლესი ინფრომაცია
HNIT BALTIC http://www.hnit-baltic.lt/ Cellular

რადიო ქსელის დაგეგმვა ArcGIS-ის პლატფორმაზე
APLR www.aplr.org  
Orange Graphic www.orangegraphic.ge კომპიუტერული გრაფიკა
ვიდეო
არქიტექტურული მაკეტები