მთავარი
კომპანიადასრულებული

დასრულებული
ტოპო–გეოდეზიური და საკადასტრო აზომვა
ტურიზმი და რეკრეაცია
ქალაქთგეგმარება და ურბანული განვითარება
მუნიციპალური მართვა
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები მართვა