მთავარი
კომპანიამიმდინარე

მიმდინარე
„ჰორიზონტი 2020“ პროექტი „კავშირი ბუნებასთან“ დაიწყო
განსახლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება
ტოპო-გეოდეზიური კვლევები
EnviroGRIDS პროექტი დაწყებულია